Reklamační řád provozovatele internetového obchodu

Božské-boty.cz pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím

elektronického obchodu


(www.bozske-boty.cz)

 

 

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 

- Případě dodání poškozeného zboží

- V případě uplatnění práva na reklamaci ve lhůtě 24 měsíců

použijte tento reklamační formulář:

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 - Formulář zašlete spolu se zbožím a kopií faktury na naši adresu: Iveta Ondrová, Jesenského 202/15, 059 21 Svit, Slovensko

 

1.1 Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

1.2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

1.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

1.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

1.5. Jde-li o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

1.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust.. § 622 občanského zákoníku (bod 1.1. Až 1.3. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust.. § 623 občanského zákoníku (bod 1.4. Až 1.5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

1.7.Predávajúci odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo je poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

1.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl.. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust.. § 18 odst.. 1 zákona č.. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího
a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

1.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1.10. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího odpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které je odpovědný výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

1.11. Pokud zboží vykazuje vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust.. § 18 odst.. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 1.1. až 1.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např.. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit.  Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá . Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést veškeré požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust.. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

1.12. Reklamační řízení týkající se zboží, který se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou

splněny kumulativně všechny následující podmínky:

a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

1.13.  Pokud je předmětem reklamace zboží, který se nedá objektivně doručit prodávajícímu nebo který je  pevně zabudovaný, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 1.12 písm. a) ac) těchto  reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení  prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím.  Reklamační řízení týkající se zboží, který se nedá objektivně doručit prodávajícímu nebo který je  pevně zabudovaný začíná dnem, kdy byla provedena prohlídka zboží podle věty první. Pokud však  prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany  kupujícího nezajistí provedení prohlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od  doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem  doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

1.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např.. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 1.1. až 1.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu 1.4. až 1.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

1.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust.. § 622 a ust.. § 623 občanského
zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust.. § 622 a ust.. § 623 občanského zákoníku použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust.. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

1.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

1.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

1.18. Kupující nemá právo uplatnit si právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v dobeuzatvárania smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

1.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími
technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

1.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,

b) jestliže kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

d) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

e) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,

g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

j) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.


1.21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících
způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění ,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

1.22.Predávajúci je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

1.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. 

1.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží.

1.25. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

1.26. Pokud jde o vadu odstranitelnou, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 1.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b) prodávající vadné zboží vymění

1.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující nestanoví neprodleně podle bodu 1.15. těchto reklamačních obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

1.28. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 1.15 . těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

1.29. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 1.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

1.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace av potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 1.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

1.31. Pro účely reklamace se za více krát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

1.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

1.33. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 1.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

1.34. Ustanovení čl.. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust.. § 2 písm. a) Zákona.